Lenovo Spare Parts Online winkel (2023)

Belangrijkste begrippen

Hierna volgen de belangrijkste begrippen die in dit Privacybeleid worden gebruikt:

 • Informatie die niet meer kan worden gebruikt om een bepaalde persoon mee te identificeren ("Anonieme informatie").
 • Onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens heeft dezelfde betekenis als "verwerkingsverantwoordelijke" onder Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 of elke hierop volgende wet inzake gegevensbescherming, zoals Verordening (EU) 2016/679 van 25 mei 2018, en is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, de verwerking uitvoert van persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) en tevens het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van de persoonsgegevens, de samenstelling en soorten te verwerken persoonsgegevens en de activiteiten (handelingen) die met de persoonsgegevens moeten worden uitgevoerd ("Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens" of "Verwerkingsverantwoordelijke").
 • Gegevens waarvan bepaalde identificatoren zijn verwijderd om te vermijden dat de identiteit van een persoon rechtstreeks kan worden gekoppeld aan de informatie (zoals het verbergen van bepaalde persoonlijke identificatoren) ("Gedeïdentificeerde gegevens").
 • Gegevensverwerking is toegestaan als dit nodig is voor het nastreven van wettige belangen door de Verwerkingsverantwoordelijke (of door een derde partij), tenzij de belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke terzijde worden geschoven voor de belangen, fundamentele rechten of vrijheden van de getroffen eindgebruikers die bescherming vereisen ("Wettige belangen").
 • Informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, zij het op zichzelf of in combinatie met andere ons beschikbare informatie, zoals uw naam, leverings- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer (indien van toepassing), geboortedatum (indien van toepassing), tijd- en locatiegegevens, bankrekeninggegevens, transactie- en betalingsgegevens, leveringsgegevens en andere informatie met betrekking tot uw account die door ons wordt verzameld tijdens de levering van onze handelsoplossing ("Persoonlijke gegevens").
 • Digital River mag producten doorverkopen aan de hand van transacties in zijn handelsoplossing en zal in het algemeen de erkende verkoper en handelaar zijn voor deze transacties ("Erkende verkoper en handelaar").
 • Speciale gegevenscategorieën vereisen onder de gegevensbeschermingswetgeving van bepaalde jurisdicties een verhoogd beschermingsniveau, zoals gegevensverwerking die de gezondheid, raciale of etnische afkomst onthult ("Speciale gegevenscategorieën").
 • Alle toepasselijke gegevensbeschermingsmaatregelen, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd of vervangen, voor de overdracht van gegevens aan Verwerkingsverantwoordelijken die buiten de EU/EER zijn gevestigd en geen adequaat beschermingsniveau garanderen ("Contractuele standaardclausules").
 • De Toezichthoudende autoriteit (of haar equivalent onder een bepaalde gegevensbeschermingswet) is de onafhankelijke openbare autoriteit waarbij consumenten een klacht kunnen indienen ("Toezichthoudende autoriteit").

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking, Contact met ons opnemen en Verwerking van uw gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke(n) voor uw gegevens. De zakelijke eenheid van Digital River die Verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking verschilt naargelang de website die u bezoekt, de transactie die u op de website uitvoert en de taal van het contract.
 • Contact met ons opnemen. Als u een vraag hebt over dit Privacybeleid of een verzoek in verband met uw Persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke wetten, stuur ons dan een e-mail op privacy@digitalriver.com, waar ter wereld u zich ook bevindt. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt. Als u liever contact met ons opneemt met de gewone post, raadpleeg dan de contactgegevens in het onderdeel "Contact met ons opnemen" van onze Website, weergegeven per regio.
 • De verwerking van uw gegevens. Uw handelsverzoek, en dus uw Persoonlijke gegevens, worden idealiter verwerkt in of nabij de regio van waaruit uw sessie werd geïnitieerd. Dit betekent dat uw Persoonlijke gegevens worden verwerkt in ofwel de Verenigde Staten en/of Ierland.
 • Passende beschermingsmaatregelen voor de grensoverschrijdende overdracht van uw gegevens. Als u zich bevindt in de EU/EER, dan wordt elke overdracht van uw Persoonlijke gegevens buiten de EU/EER beschermd onder de Contractuele standaardclausules of andere hierop volgende beschermingsmaatregelen. Uw Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar de servers van Digital River in de Verenigde Staten voor de verwerking van uw Persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten. Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens ook overdragen aan andere zakelijke eenheden van Digital River, voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid en administratieve bedrijfsdoeleinden, en aan andere gegevensverwerkers van derde partijen.
AMERIKA
 • Digital River, Inc. als Verwerkingsverantwoordelijke. Digital River, Inc., waaronder ook onze dochterondernemingen ("Digital River", "wij", "ons" en "onze"), is eigenaar en beheerder van deze website, die een softwaretoepassing kan bevatten, van onze producten en diensten en van alle andere bijbehorende handelsoplossingen waarop dit Privacybeleid is gepubliceerd ("Website"). In het algemeen worden alle Persoonlijke gegevens, verzameld tijdens het bezoek van deze Website, beheerd door Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, VS ("Verantwoordelijke voor gegevensverwerking"). Soms is echter een andere zakelijke eenheid van Digital River Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, zoals hieronder wordt vermeld.
REST VAN DE WERELD
 • Digital River Ireland, Ltd. als de Verwerkingsverantwoordelijke. Waar Digital River Ireland Ltd. de erkende verkoper en handelaar is, worden alle Persoonlijke gegevens, verleend aan de Website of verzameld tijdens het bezoek ervan, beheerd door Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland ("Verantwoordelijke voor gegevensverwerking").
 • Digital River GmbH als Verwerkingsverantwoordelijke. Digital River GmbH is onderdeel van de Digital River bedrijvengroep, een marktleider in het verlenen van wederverkoopdiensten voor de elektronische handel en erkende wederverkoper van de producten en diensten op de MyCommerce Share-it-website. Hier worden alle Persoonlijke gegevens, verleend aan de website MyCommerce Share-it of verzameld tijdens een bezoek ervan, beheerd door Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4 Cologne 50933 Germany ("Verantwoordelijke voor gegevensverwerking").
 • Andere zakelijke eenheden van Digital River als Verwerkingsverantwoordelijke. Bij transacties, gemaakt via een ander bedrijf van Digital River, kan het bedrijf in kwestie Verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. Raadpleeg het hoofdstuk hierboven, "Verwerking van uw gegevens", voor uitleg over hoe uw Persoonlijke gegevens wereldwijd worden verwerkt.

Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens

In bepaalde jurisdicties is de verwerking van uw Persoonlijke gegevens alleen wettelijk als deze is toegelaten onder de gegevensbeschermingswetgeving. In dit geval beschikken wij over een wettelijke basis voor elk van onze verwerkingsactiviteiten (tenzij een vrijstelling van toepassing is), zoals hieronder uiteengezet:

 • Toestemming. Door onze Website te gebruiken of uw Persoonlijke gegevens op een andere wijze bij ons in te dienen, stemt u ermee in dat wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen zoals beschreven in dit Privacybeleidi. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, gelieve dan deze Website niet te gebruiken of uw informatie niet via deze Website in te dienen.
 • Wettig belang. Wij verwerken uw gegevens op basis van een Wettig belang, in het bijzonder wanneer ze worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om gegevens te verzamelen van openbare bronnen en om contact op te nemen met mogelijke klanten om een conversatie te starten. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken op basis van een Wettig belang in een context van tewerkstellingii.
 • Andere wettelijke grond. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken op basis van een andere wettelijke grond, zoals wanneer de verwerking nodig is om een contract met u af te sluiten of uit te voeren.

Toepassingsgebied van dit Privacybeleid

Achtergrond en doelstellingen

Dit Privacybeleid is van toepassing op elke Website die door Digital River wordt beheerd en waarop dit Privacybeleid staat. Als u producten koopt via een dochteronderneming van Digital River, let er dan op dat deze Website wordt beheerd en/of bediend door Digital River onder een overeenkomst met de dochteronderneming die als verkoper van de producten wordt vermeld in de verkoopvoorwaarden op deze Website. Het doel van dit Privacybeleid is u informatie te verschaffen over hoe wij:

 • Persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelen wanneer u deze Website gebruikt;
 • de verzamelde informatie gebruiken, behandelen en bekendmaken; en
 • welke opties u hebt met betrekking tot de manier waarop wij de informatie verzamelen en gebruiken.
Wijzigingen van dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze praktijken voor gegevensbehandeling mee te delen. Wanneer wij dit Privacybeleid wijzigen, wijzigen wij ook de Ingangsdatum. Onze wijzigingen worden van kracht onmiddellijk na de publicatie. Aan het einde van dit Privacybeleid is een koppeling naar ons vorig beleid opgenomen.

Aanvullende privacymededelingen

Dit Privacybeleid kan worden aangevuld of gewijzigd door andere privacymededelingen die op de Website staan. Deze privacymededelingen leggen uit hoe we de informatie behandelen die specifiek betrekking heeft op het gedeelte waarop deze privacymededeling staat en moeten samen met dit Privacybeleid worden gelezen.

Het Privacybeleid van partners of andere derde partijen

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op het gebruik van de informatie die wij verzamelen via deze Website en elke andere website waarop dit Privacybeleid staat. Onze Website kan ook de merknaam dragen en de informatie bevatten van het bedrijf waarvan u een product aanschaft ("Partner"). Dit Privacybeleid is echter niet van toepassing op de informatie die rechtstreeks door onze Partners of een andere derde partij wordt verzameld, omdat wij het privacybeleid van deze partijen niet beheren. Het is belangrijk dat u elk privacybeleid op elke website die u bezoekt aandachtig leest.

(Video) Lenovo PC Support: Purchase Genuine Lenovo Parts

Algemene verkoopvoorwaarden

Het gebruik of het indienen van Persoonlijke gegevens via de Website valt ook onder onze Algemene verkoopvoorwaarden.

Hoe wij uw informatie beschermen

Digital River neemt redelijke stappen om een veiligheidsniveau te verlenen dat is aangepast aan de gevoeligheid van de informatie die wij verzamelen. Wij hebben fysieke, technische en administratieve beveiligingspraktijken en -mechanismen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw Persoonlijke gegevens redelijkerwijs te beschermen tegen ongemachtigde toegang en openbaring. Wanneer wij gevoelige informatie zoals een rekeningnummer verzamelen of doorsturen, gebruiken wij industriële standaardmethoden om die informatie te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u over het internet verschaft of die in onze databases wordt opgeslagen niet garanderen. U bent er zelf tevens verantwoordelijk voor redelijke stappen te ondernemen om uw informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde vrijgave of misbruik door uw wachtwoord te beschermen en uzelf af te melden na het gebruik van een gedeelde computer of mobiel apparaat. Wij gebruiken de beste praktijken van de industrie om mogelijke schendingen te beperken. Als de Persoonlijke gegevens, bewaard door Digital River openbaar worden gemaakt, beschadigd of verloren raken (of wanneer dit waarschijnlijk is), nemen wij onmiddellijk remediërende maatregelen, verwittigen wij tijdig de gebruikers en rapporteren wij dit aan de competente overheidsagentschappen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Verzamelen van informatie, inclusief het gebruik van Cookies

Informatie die u handmatig verstrekt

Wanneer u deze Website gebruikt, verzamelen wij Persoonlijke gegevens van u, zoals:

 • wanneer u informatie verstrekt tijdens de aankoop van een product of dienst,
 • wanneer u informatie verzoekt over de Website of deze anderszins gebruikt,
 • wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie, u inschrijft voor een nieuwsbrief of aanverwante diensten,
 • wanneer u een bestelling plaatst of aankoop doet, producten downloadt of registreert of aanvullende diensten aanvraagt,
 • wanneer u onze klantenservice belt, u vrijwillig informatie kunt verstrekken aan onze vertegenwoordigers, en
 • wanneer u solliciteert voor een vacature of ons anderszins werkgegevens verstrekt.
Speciale gegevenscategorieën

In het algemeen worden Speciale gegevenscategorieën niet verzameld of verwerkt. Er kan echter een situatie ontstaan (zoals voor tewerkstellingsdoeleinden) dat deze gegevens worden verwerkt. In dat geval zorgen wij ervoor dat wij de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving naleven, ook wat betreft de noodzakelijke wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens (bv. de verwerking van gezondheidsgegevens voor een verzekeringscontract). Wij zullen redelijke veiligheidspraktijken en -procedures hanteren om uw Speciale gegevenscategorieën te beschermen.

Informatie van uw browser of apparaat

Mogelijk ontvangen wij ook informatie van uw webbrowser. Hiertoe kan informatie behoren die u niet persoonlijk identificeert (zoals de datum en tijd van uw bezoek). De gegevens die wij ontvangen hangen af van de instellingen van uw webbrowser. Als u een gebruikersidentiteit hebt aangemaakt tijdens een bezoek aan deze Website, dan zal dit worden beschouwd als uw toestemming met de verwerking van uw eventuele Persoonlijke gegevens en dan mogen wij de door uw browser verstrekte informatie koppelen aan de informatie die u persoonlijk identificeert, zoals hieronder beschreven. Bekijk de instellingen van uw webbrowser om te leren hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen. Wij kunnen ook met behulp van webtechnologieën beperkte Persoonlijke gegevens (e-mailadres) verzamelen in verband met uw gebruik van een Website, zoals hieronder beschreven.

Cookies en andere gelijkaardige technologieën

De informatie die wij verzamelen met cookies en gelijkaardige technologieën is normaal gezien niet persoonlijk identificeerbaar, maar wij kunnen deze koppelen aan de Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Wij gebruiken cookies en andere gelijkaardige technologieën om informatie te verzamelen en bepaalde functies van deze Website te ondersteunen. Naarmate het internet zich verder ontwikkelt, kunnen wij hiervoor verschillende soorten technologieën gebruiken. Wij kunnen deze technologieën bijvoorbeeld gebruiken om informatie te verzamelen over de manieren waarop de bezoekers deze Website gebruiken (zoals welke pagina's zij bezoeken, op welke koppelingen zij klikken). Wij analyseren deze informatie om de interesses en behoeften van onze bezoekers beter te begrijpen en om te inhoud en functionaliteit van de Website te verbeteren. Wij gebruiken de informatie ook om functies van de Website te ondersteunen, door u niet te vragen om opnieuw informatie in te dienen die zich al in onze database bevindt. Wij gebruiken deze informatie ook om uw gebruikservaring van deze Website te personaliseren en om onze marketinginspanningen te verbeteren, onder andere door het gebruik van gerichte reclame.

Als u cookies niet wilt ontvangen, kunt u uw browser instellen om deze af te wijzen of om u te waarschuwen wanneer er een op uw computer wordt geplaatst. Hoewel u niet verplicht bent om cookies te accepteren, zijn mogelijk niet alle functies van de Website voor u toegankelijk als uw browser onze cookies verwerpt.

Informatie over de cookies en andere technologieën van derde partijen

Ook externe leveranciers kunnen webtechnologieën plaatsen op deze Website. Ook kunnen wij of externe leveranciers webtechnologieën plaatsen namens de Partner wiens merknaam op deze Website staat of namens zijn dienstverleners. Zo zou onze Partner de toestemming krijgen om de verzamelde gegevens te gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruikservaring van deze Website te verbeteren, voor marktanalyse, voor gerichte reclame en reclame en voor kwaliteitsverbetering. Wij kunnen met behulp van webtechnologieën uw IP-adres verzamelen.

(Video) Be Careful When Buying LENOVO Products Online (Service Review)

Wij en onze Partners gebruiken externe dienstverleners voor deze Website, waaronder mogelijk AlexaMetrics, SeeWhy, Google Analytics, Omniture en ClickTale. Deze en andere dienstverleners kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan websites, uw interactie met die website en de producten en diensten die wij, onze Partners en onze leveranciers aanbieden. Hun inzameling en gebruik van informatie vallen onder hun eigen privacybeleid. Bezoek de externe dienstverlener in kwestie, zoals hieronder aangegeven, als u wilt afzien van zijn diensten:

Verzoeken tot niet volgen

Als u zich afmeldt voor de verzameling van uw informatie via cookies en andere webtechnologieën, worden uw huidige reclamecookie(s) verwijderd en zal een nieuwe cookie zich proberen te plaatsen om dienstverleners instructies te geven uw toekomstige activiteiten niet te volgen wanneer deze cookie (een do-not-trackcookie) wordt gedetecteerd. Als uw browser is geconfigureerd om cookies af te wijzen, kan bij uw bezoek aan onze afmeldpagina geen do-not-trackcookie op uw computer worden geplaatst. Als u vervolgens de do-not-trackcookies wist, een andere computer gebruikt of van webbrowser verandert, moet u zich nog een keer afmelden. Wij reageren voorlopig niet op do-not-tracksignalen van browsers.

Informatie van derde partijen

Wij kunnen ook bepaalde informatie van u ontvangen van derde partijen, zoals wanneer u zich met behulp van authentificatie via een sociaal netwerk aanmeldt op deze Website of andere online gegevensbronnen gebruikt, in overeenstemming met de regels voor het gebruik en de verwerking van deze informatie, bepaald door de online gegevensbronnen in kwestie. Als Speciale gegevenscategorieën vrij beschikbaar of toegankelijk zijn in het publieke domein, dan hebben wij geen verplichtingen jegens u met betrekking tot deze gegevens.

Locatiegegevens

Als u een smartphone, mobiel apparaat of computer gebruikt om toegang te verkrijgen tot onze Website of onze mobiele app gebruikt, dan kunnen wij informatie verzamelen over uw fysieke locatie. We kunnen deze informatie combineren met andere locatiegebaseerde informatie (bv. uw IP-adres en factuurgegevens/postcode) om u andere diensten aan te bieden op uw mobiel apparaat. Wij delen uw locatiegegevens alleen met derde partijen die ons helpen om u deze diensten te verlenen. U kunt zich afmelden voor het delen van deze informatie door de machtigingen te wijzigen in uw mobiel apparaat.

Gebruik en uitwisseling van informatie

Uw verstrekte Persoonlijke gegevens worden verwerkt op onze servers. In sommige gevallen (zoals wanneer dit nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens u te vervullen) mag deze informatie ook beschikbaar worden gesteld aan derde partijen die aan Digital River diensten verlenen.

Hoe gebruiken wij u gegevens?

Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u op te nemen als u bij ons om communicatie hebt gevraagd,
 • om het land te bepalen waar u zich bevindt, voor handels- en veiligheidsvereisten en fraudepreventie.
 • om anderszins de naleving van toepasselijke wetgeving te controleren,
 • om te controleren of de gegevens die wij over u bijhouden juist zijn,
 • om u te voorzien van productupdates, speciale aanbiedingen en andere informatie met een promotioneel karakter, namens ons of namens een Partner, als u toestemming hebt verleend om deze informatie te ontvangen en dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving,
 • in verband met sleutels, toegangscodes of andere informatie, zodat u toegang hebt tot de websites of diensten van onze Partners om producten of diensten te ontvangen,
 • zoals aangegeven in een aanvullend privacybericht, gepubliceerd op onze Website, en
 • voor human resources, zoals voor het bijhouden van uw e-mailadres als u online solliciteert voor een vacature.

Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens ook gebruiken voor de volgende doeleinden wanneer u de Website bezoekt om een transactie te voltrekken:

 • om uw bestelling te verwerken, betaling te verwerken, uw BTW-status te controleren, terugvorderingen te betwisten, uw recht op een kredietlimiet te bepalen of u de status van uw bestelling mee te delen.
 • voor fraudebewaking en -preventie,
 • om u een aangepaste winkelervaring te bieden,
 • om uw aankoop te registreren bij de fabrikant of dienstverlener voor garantie, technische ondersteuning of soortgelijke doeleinden,
 • om kennisgeving van uw aankoop door te geven aan de provider van een online service waarvoor u bij ons de servicegebruiksrechten hebt gekocht,
 • om een account op te zetten voor toekomstige aankopen als u hiermee hebt ingestemd,
 • om de verlenging van abonnementen op producten of diensten te vergemakkelijken, en
 • om u een doeltreffende ervaring en ondersteuning te bezorgen (wat voor zover wettelijk toegelaten kan omvatten dat met bezoekers die een afrekenproces hebben gestart contact wordt opgenomen, om de niet-voltooide sessie op te volgen en te zien of er een probleem was bij hun gebruik van de Website).

Wij nemen redelijke stappen om te verzekeren dat iedere individu of zakelijke eenheid die op grond van bovenstaande doeleinden Persoonlijke gegevens ontvangt, verplicht is de Persoonlijke gegevens namens u te beveiligen. Als Speciale gegevenscategorieën worden verzameld, ontvangen of verkregen door een extern bedrijf, dan zullen de details van dit bedrijf met u worden gedeeld als de toepasselijke wetgeving dit vereist. Onze verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie, uitgewisseld met een overheidsdienst die wettelijk gemachtigd is om deze informatie te verkrijgen of die over een gerechtelijk bevel beschikt dat op dat tijdstip geldig is.

(Video) All Laptops Spare Parts and Accessories in low rates Hp, Dell Lenovo and Apple Repairing parts.

Automatische verwerking

In beperkte situaties kunnen wij uw Persoonlijke gegevens gebruiken om ons te helpen automatische beslissingen te maken om onze bedrijfsvoering verder te verbeteren. In een marketingcontext kunnen wij bijvoorbeeld gegevens gebruiken om gebruikers in groepen onder te verdelen en er gepersonaliseerde berichten naar te sturen. Wij kunnen bijvoorbeeld een jobtitel gebruiken om het gebruikersprofiel te bepalen en de inhoud overeenkomstig te wijzigen. Wij kunnen ook de geografische locatie en bedrijfsgegevens van deze gebruiker gebruiken. In sommige gevallen kan dit voor accountgebaseerde marketing ook "vind-ik-leuks" omvatten die wij vinden in het publieke domein.

Wij gebruiken ook fraudebewaking om de te vermijden dat wij handmatig bestellingen op fraude moeten controleren. Wij kunnen automatische verwerking ook gebruiken in het kader van tewerkstelling en om te garanderen dat onze werknemers het interne veiligheidsbeleid naleven. U hebt het recht om beslissingen te vermijden op basis van automatische gegevensverwerking, voor zover deze als profilering kunnen worden gekenmerkt. In dat geval behouden wij ons echter het recht voor om uw transactie niet af te ronden.

Ons gebruik van Anonieme informatie

Wij kunnen de Anonieme informatie gebruiken die door ons wordt verzameld. In dat geval worden de volgende gegevenselementen anoniem gemaakt: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevenselementen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Anonieme informatie kan worden gebruikt op onderstaande wijze:

 • om uw gebruik van deze Website en/of de diensten van onze Partners te personaliseren en te ondersteunen,
 • om deze Website, de klantervaring, onze reclamesystemen en onze producten en diensten te verbeteren,
 • met het oog op fraudepreventie, zoals apparaatvingerafdrukken,
 • om transacties te identificeren die van een partnermarketing- of verwijzingsprogramma afkomstig zijn,
 • om gerichte reclame op deze Websites en andere elektronische handelsoplossingen aan te bieden,
 • om rapporten te leveren aan onze huidige en potentiële Partners en dienstverleners, en
 • voor andere doelstellingen op het gebied van geschiedenis, statistiek, onderzoek en analyse.

Wij kunnen Gedeïdentificeerde gegevens ook gebruiken voor de bovenstaande doeleinden en aanverwante doeleinden, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Onze partners

Wij zullen bepaalde Persoonlijke gegevens, Anonieme informatie of Gedeïdentificeerde gegevens verstrekken aan onze Partners om onze verplichtingen jegens u te vervullen en om het gebruik door Digital River van Persoonlijke gegevens, zoals beschreven in de sectie "Hoe gebruiken wij u gegevens?", anderszins te ondersteunen:

 • voor rapportagedoeleinden,
 • om onze Partner of zijn dienstverlener toe te laten uw aankoop te registreren,
 • om u toegang te verschaffen tot producten of diensten, verstrekt door onze Partner of zijn leveranciers,
 • voor het vereenvoudigen van garantie, technische ondersteuning, of
 • om onze Partner of onderaannemer toe te laten e-mails of direct mail te versturen als u toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen,
 • om onze Partner of zijn dienstverlener toe te laten diensten te verlenen met betrekking tot deze Website (zoals klantenondersteuning of single sign-on-functionaliteit), of
 • voor gelijkaardige doeleinden, om aan verplichtingen jegens u te voldoen.
Onze dienstverleners

Wij maken gebruik van andere bedrijven, waaronder onze zakelijke partners, om aan ons of uit onze naam diensten te verlenen om ons te helpen in onze bedrijfsvoering, zoals:

 • deze Website hosten of onderhouden,
 • creditcardbetalingen verwerken,
 • fraudebewaking of detectiediensten,
 • controles van gegevensintegriteit uitvoeren,
 • u een kredietlimiet bezorgen,
 • optimaliseringsdiensten verlenen,
 • uw bestelling uitvoeren,
 • betalingen innen,
 • advertenties vertonen op deze Websites en websites van derden,
 • brieven of e-mailberichten versturen,
 • tewerkstelling en human resources, en/of
 • klantenservice aanbieden.

Wij zullen uw Persoonlijke gegevens niet delen met onze dienstverleners voor de diensten die zij ons aanbieden, tenzij dit is vereist voor de doeleinden van onze Wettige belangen en om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u met betrekking tot onze elektronische handelsoplossing. Deze dienstverleners kunnen contractueel verplicht zijn om alle informatie die wij met hen uitwisselen uitsluitend te gebruiken om aan ons of namens ons diensten te verlenen en om de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens te beschermen. Wij kunnen deze bedrijven ook toelaten om Anonieme informatie te gebruiken voor hun zakelijke doeleinden. Wij zullen uw Persoonlijke gegevens niet uitwisselen met onze partners of ongerelateerde derde partijen om te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw toestemming.

Voldoen aan wettelijke vereisten, fraude- en misdaadpreventie

Voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving kunnen wij Persoonlijke gegevens of Speciale gegevenscategorieën over u openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat deze openbaarmaking gepast is, om:

(Video) Can we fix a Lenovo Tab M10 with no existing parts. Where do we buy Spare parts and Donors.

 • de wet of een reglementaire vereiste na te leven,
 • een overheids-, administratieve of gerechtelijke procedure, vereiste of beslissing na te leven (zoals een gerechtelijk bevel),
 • samen te werken met onderzoeken van ordehandhavingsdiensten of andere overheidsdiensten, of om activiteiten te melden die inbreuk plegen op wettelijke of reglementaire vereisten,
 • mogelijke misdaden (zoals fraude of identiteitsdiefstal) of inbreuken (evenals vermoedelijke inbreuken) op de beveiliging of dit Privacybeleid te voorkomen of te onderzoeken,
 • een contract na te leven,
 • de juridische rechten, de Website of de veiligheid van Digital River en onze werknemers, Partners, derden of het publiek in het algemeen of u te beschermeniii<.sup>.
In verband met een verkoop, fusie of verwante gebeurtenis

Als een van onze bedrijfspartners of een derde partij onze onderneming, een specifiek aandeel van onze onderneming of een van onze divisies heeft overgenomen (bv. als deel van een verkoop, fusie, reorganisatie of gelijkaardige gebeurtenis), dan worden uw Persoonlijke gegevens eigendom van die onderneming, tenzij de plaatselijke wetgeving anders voorziet. In dat geval is het gebruik van uw Persoonlijke gegevens door het verwervende bedrijf nog steeds onderworpen aan het geldende Privacybeleid, eventuele aanvullende privacymededelingen en de privacyvoorkeuren die u aan het huidige bedrijf hebt meegedeeld.

Uw keuzes

Wij respecteren uw recht om keuzes te maken over de manier waarop wij uw Persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en uitwisselen.

Toegang tot uw informatie

Als u de verwerking ervan wilt controleren, corrigeren, beperken, bezwaren wilt uiten tegen direct marketing of wilt vragen om uw Persoonlijke gegevens of Speciale gegevenscategorieën te wissen, stuur ons dan een verzoek op basis van de informatie in de rubriek "Contact met ons opnemen" van dit Privacybeleid. Als er bijvoorbeeld een fout is in de Persoonlijke gegevens die u bij ons hebt ingediend, neem dan contact op met ons en wij nemen de gepaste maatregelen om deze fout recht te zetten.

Als u contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen voor aanvullende informatie om uw identiteit te controleren. Wij behouden ons het recht voor om uw verzoek te beperken of te weigeren als u onvoldoende informatie verschaft om uw identiteit te kunnen controleren of te voldoen aan onze wettelijke en zakelijke vereisten, zoals vermeld in ons beleid voor gegevensbehoud. Als wij uw Persoonlijke gegevens of Speciale gegevenscategorieën wissen, dan worden deze gegevens verwijderd op een manier die verlies, diefstal, misbruik of onbevoegde toegang belet, in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbewaring.

U hebt het recht om aan uw plaatselijke Toezichthoudende autoriteit te melden wanneer u het gevoel hebt dat niet naar behoren werd rekening gehouden met uw rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving. Alvorens u dit doet, verzoeken wij u echter om met ons contact op te nemen, aangezien wij ernaar streven om u te helpen al uw vragen inzake privacy op te lossen.

Beleid voor gegevensbewaring

Digital River kan uw Persoonlijke gegevens bijhouden zolang u onze Website blijft gebruiken, en daarna zoals dit is toegelaten of vereist door de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan uw zakelijke vereisten.

Marketing en hieraan verwante communicatie

Wanneer u Persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen wij u de keuze bieden of u verder marketing- en hieraan verwante communicatie wilt ontvangen van ons of onze Partners. Deze communicatie kan de vorm hebben van direct mail, e-mail of telefonisch verlopen en zal informatie bevatten die u informeert over onze producten en diensten. U kunt afzien van het ontvangen van deze communicatie door ons een e-mail te sturen op remove@digitalriver.com, of door de instructies voor uitschrijven te volgen in onze e-mailcommunicatie.

Als u ons toestemming verleent om uw contactinformatie toe te voegen aan de e-maillijst van onze Partner en later deze toestemming intrekt, dan moet u contact opnemen met onze Partner (of de instructies voor uitschrijven volgen in de e-mails van onze Partner) om uw naam te verwijderen uit de mailinglijsten van onze Partner.

(Video) Buy Lenovo Laptop Spare Parts in Delhi NCR | Lenovo Spare Parts at reasonable price

De privacy van kinderen

Deze website is niet gericht op of bedoeld voor kinderen. Als u nog niet meerderjarig bent of zich nog niet in een positie bevindt om in uw land een wettelijke overeenkomst te sluiten, kunt u deze Website alleen gebruiken als de nodige ouderlijke toestemming werd verkregen. Als u van mening bent dat wij informatie hebben ontvangen van een persoon die bescherming geniet onder de wetgeving voor kinderbescherming en geen toestemming van de ouders werd verkregen, gelieve ons dit dan onmiddellijk mee te delen. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om deze informatie op een veilige manier te verwijderen.

FAQs

How to claim Lenovo warranty online? ›

Go to https://pcsupport.lenovo.com.
 1. Select your product.
 2. Click Contact Us on the left side.
 3. Various communication options will be shown. Select Submit a Service Request.

Where do I find my Lenovo model number? ›

The product name, machine type model, model name, and serial number can be found on rating label on the back cover. The serial number is printed on the label at the bottom of the machine. The product name is printed on the label at the bottom of the machine.

How to find model number of Lenovo laptop using command prompt? ›

Type wmic csproduct get name and press Enter to bring up a result in the command prompt window. Alternatively, type msinfo32 in the command prompt window, and press Enter to bring up a separate System Information window. Look for the System Model entry on the System Summary page.

Do I need receipt for Lenovo warranty? ›

If the Warranty was purchased directly from Lenovo, you need to contact our Customer Service Department. If you receive this message: "based on the purchase date you provided, we need you to provide a copy of your invoice or proof of purchase", please contact our Service Entitlement Team.

How to get a Lenovo laptop repaired under warranty? ›

Go to https://pcsupport.lenovo.com.
 1. Select your product.
 2. Click Contact Us on the left side.
 3. Various communication options will be shown. Select Submit a Service Request.

Is product ID and serial number the same? ›

Windows 10 Product ID contains 4 group of 5 chars. Serial number is identifier for type of distributive media, e.g. windows boxes with 1803 and 1809 will have different numbers but all 1803 boxes will have the same number.

Is device ID the same as serial number? ›

Device IDs are stored on the mobile device and are separate from hardware serial numbers which are assigned by the device manufacturer to identify a device and can be used for inventory purposes.

How do I find the manufacture date of my Lenovo? ›

The date is typically printed next to the S/N on the sticker on the bottom of the laptop. [edit to add] If the sticker is missing or otherwise unavailable you can enter your S/N @ SUPPORT above. ThinkPad warranties start on the date of manufacture so warranty status should provide that date.

How do I find details of my Lenovo laptop? ›

The product name, machine type model, model name, and serial number can be found on rating label on the back cover. The serial number is printed on the label at the bottom of the machine. The product name is printed on the label at the bottom of the machine.

How do I find the model number of my laptop without turning it on? ›

For Laptops:

Reverse your laptop and keep it in a safe place. On the base of the laptop, you may see a label where an icon of your computer manufacturer is printed. You will surely get the product number as well as the model number of your laptop besides the company tag.

How do I find my laptop details from command prompt? ›

Check computer specs using the Command Prompt

Enter cmd and press Enter to open the Command Prompt window. Type the command line systeminfo and press Enter. Your computer will show you all the specs for your system — just scroll through the results to find what you need.

What voids a Lenovo warranty? ›

The warranty is voided by removal or alteration of identification labels on the Machine or its parts. Lenovo does not warrant uninterrupted or error-free operation of a Machine.

Does opening up a Lenovo laptop void warranty? ›

Opening the laptop does not void the warranty not unless that something would break during the process.

Can I still use my warranty if I lost my receipt? ›

To show proof of purchase without a receipt to claim warranty: The receipt is your proof of purchase and is required to claim your warranty. A copy of the invoice is also enough to claim the warranty. The appliance's serial or production number can help track when and where it was bought.

Will Lenovo replace my laptop? ›

Only unaltered Lenovo products and parts are eligible for replacement. The replacement product or part provided by Lenovo may not be new, but it will be in good working order and at least functionally equivalent to the original product or part.

How do I send my laptop to Lenovo for repair? ›

Go to https://pcsupport.lenovo.com.
 1. Select your product.
 2. Click Contact Us on the left side.
 3. Various communication options will be shown. Select Submit a Service Request.

Is Lenovo warranty repair free? ›

If the Lenovo device has defects or has malfunctioned, you can get it repaired for free if it is under the warranty period.

Can a serial number be traced? ›

Can Serial Numbers Be Traced? Serial number tracking allows you to trace each item from the time it's manufactured to when it's delivered and sold. The identification number given to one product enables you to track its history.

Can two products have the same serial number? ›

SERIAL NUMBER DEFINITION

The serial number is another numerical code associated with products. However, each serial number is different for each product and one is assigned to every product. No two items, even if they were manufactured at the same time, will have the same serial numbers.

What does a product serial number tell you? ›

Serial Numbers. A serial number (SN) is a number assigned to each individual product in order to distinguish that product from all others. The serial number is sometimes used only for warranty control and sometimes used for both warranty control and for version control.

What is the best identifier to use to uniquely identify a device? ›

Use a Firebase installation ID (FID) or a privately stored GUID whenever possible for all other use cases, except for payment fraud prevention and telephony. For the vast majority of non-ads use cases, an FID or GUID should be sufficient. Use APIs that are appropriate for your use case to minimize privacy risk.

What does a device ID look like? ›

A device ID is a unique, anonymized string of numbers and letters that identifies every individual smartphone or tablet in the world. It is stored on the mobile device and can be retrieved by any app that is downloaded and installed. Apps typically retrieve the ID for identification when talking to servers.

How many digits is a device serial number? ›

Most serial numbers have at least six or seven characters, and some serial numbers have twenty or more. Some manufactures (e.g., Acer) may have both a serial number and an SNID on their devices. However, usually either number would work when calling technical support.

What digit is Lenovo serial number? ›

The serial number is printed at the bottom of the machine or beneath the battery. If the Machine Type model information is needed, it is located right next to the serial number.

Can Lenovo track laptop by serial number? ›

There is no database or system that can be used to track a stolen of missing machine. Neither the serial number nor any details from the device would be essential in tracking.

How do I verify my Lenovo product? ›

Look after S/N for your serial number. If your computer still runs, go to http://support.lenovo.com. Hover your mouse over the PC section and click on Detect Product.

How do I find the product details of my laptop? ›

Click on the Start button, right-click on "Computer" and then click on "Properties". This process will display the information about the laptop's computer make and model, operating system, RAM specifications, and processor model.

How do I find the name and model of my laptop? ›

Click on the Start button. When the launch screen appears, type Computer. Right-click on Computer within the search results and select Properties. Under Computer name, domain, and workgroup settings you will find the computer name listed.

Who owns Lenovo? ›

With an initial capital outlay of only RMB200,000, (US$25,000) Lenovo's founding chairman Liu Chuanzhi, together with 10 like-minded colleagues, launches the New Technology Developer Inc. (the predecessor of the Legend Group) funded by the Chinese Academy of Sciences.

What is the command to get hardware details of Windows? ›

Click Start. Type msinfo32 in the Search box. Right-click msinfo32.exe in the search results, and then click Run as administrator.

What is the command to get Windows details? ›

To find out which version of Windows your device is running, press the Windows logo key key + R, type winver in the Open box, and then select OK. Here's how to learn more: Select the Start button > Settings > System > About .

What is the shortcut key for System Information? ›

Press Win + R to open the Run command dialog box. Type msinfo32 and press Enter to open the System Information tool.

How do I access my Lenovo warranty? ›

Visit the Lenovo Support page at https://support.lenovo.com/us/en/.
 1. Select a product family by clicking the appropriate icon.
 2. Enter the product searial number in the Search Support field. ...
 3. Warranty status, expiration date, and days remaining under warranty will be displayed on the right side of the product home page.

How does Lenovo laptop warranty work? ›

Lenovo warrants that each Lenovo hardware product that you purchase is free from defects in materials and workmanship under normal use during the warranty period.

How does Lenovo on site warranty work? ›

Onsite/In-home Service3 Parts and labor repair coverage where labor is provided onsite at your place of business. If Lenovo determines your product problem is covered by the product warranty and cannot be resolved over the telephone, a technician will be dispatched to arrive onsite, typically the next day.

How do I activate my Lenovo laptop warranty? ›

Go to Device & Service Registration to complete the registration process. Use your Lenovo ID to sign in to the registration landing page. If you need help creating an ID or logging in, refer to this link for support.

How do I check my warranty online? ›

Find your IMEI Number and get access to warranty date, carrier info, blacklist status, purchase date and more.
 1. Dial *#06# to see. your device IMEI.
 2. Enter IMEI. to field above.
 3. Get information. about your device.

What voids Lenovo laptop warranty? ›

The warranty is voided by removal or alteration of identification labels on the Machine or its parts. Lenovo does not warrant uninterrupted or error-free operation of a Machine.

How long does Lenovo warranty repair take? ›

Same-day service available

Depending on the device problem and store location, we'll repair your Lenovo computer as soon as the same day.

What voids a laptop warranty? ›

It is possible to void your warranty by removing, replacing, or installing new internal components. In a laptop warranty, you won't find coverage for theft, damage, or breakage caused by the owner. An insurance policy will cover these issues.

Does warranty cover physical damage Lenovo? ›

Standard warranty terms and conditions don't cover accidental damage. With Lenovo's Accidental Damage Protection, your system is protected from the unexpected. Through our global network of depot repair centers, PCs are repaired by Lenovo™-Certified technicians using Lenovo™-Qualified parts.

What is the difference between depot and onsite warranty? ›

Understanding the difference

You need to read the fine print; same day or next day onsite service does not always mean same day or next day repair. Depot services will provide a unit, already repaired and tested. Onsite typically travels with some parts, or parts as designated by the type of failure you report.

How long does Lenovo on site repair take? ›

So clearly, the Lenovo Support Center has more information about the status of a repair than is displayed on their public website. I would suggest calling them if you're anxious, though remember, they say repairs can take up to 6 business days to complete.

Does factory reset void warranty Lenovo? ›

You'll not lose your warranty by reinstalling OS. Also, you don't need any bootable media to reinstall your OS. Go to Settings -> Update & Security -> Recovery -> Reset this PC.

Why Lenovo warranty started before purchase? ›

Why is this happening ? If you had purchased your machine from a retailer, business partner, reseller, Lenovo starts the Base Warranty at the time the shipment was purchased by the retailer, business partner, or reseller from Lenovo.

Videos

1. How to your Check Laptop is Original or Refurbished
(Techy View)
2. I Couldn't STEAL A Better Laptop... I Tried - Lenovo Thinkpad T470s
(aChair Leg)
3. How to Buy Spare Parts Online For Your Mobile and Gadgets
(VGM TECH)
4. How to Fix - Replace the LCD Screen on a Lenovo Laptop Computer
(PC Monkey)
5. Buy Lenovo laptop Battery Online xParts.IN | All India FREE Shipping | Original Parts.
(XParts Team)
6. Buy Now Old Laptops Accessories & Parts | How to Buy HP & Dell & Wipro & HCL Laptops Accessories |
(Anand Master Ji)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 08/05/2023

Views: 6300

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.